REALIZOWANA W KLASIE Ia

data rozpoczęcia innowacji: 1 IX 2008 r.

miejsce: Gimnazjum Nr 133 w Warszawie

adresaci: uczniowie klasy Ia, młodzież uczęszczająca na zajęcia Koła Teatralnego Dell`Arte oraz młodzież z innych szkół zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy

autor: Ewa Ostrouch, nauczyciel języka polskiego, staż pracy 18 lat

Innowacja pedagogiczna “W stronę teatru” jest modyfikacją programu nauczania do przedmiotu język polski w gimnazjum “Skarb w słowa zaklęty”.
Program innowacji zawiera treści podstawy programowej dla trzeciego etapu edukacyjnego, a jego podstawowe założenia, cele edukacyjne oraz treści nauczania zostały dostosowane i rozszerzone w stosunku do założeń, celów i treści zawartych w programie nauczania języka polskiego DKOS- 5002- 4/03 język polski dla klas I-III “Skarb w słowa zaklęty”, WSIP, Warszawa 2005.

Celem proponowanej innowacji jest nie tylko uatrakcyjnienie zajęć języka polskiego, ale jednocześnie wprowadzenie młodzieży w świat teatru, przygotowanie ucznia do odbioru sztuki i zachęcenie do głębszej refleksji w kontakcie z dziełem artystycznym.

Treści nauczania realizować będę na lekcjach języka polskiego i na zajęciach kółka teatralnego (2 godziny w tygodniu).

Innowacja przeznaczona jest do realizacji w klasach I, II, III gimnazjum. Siedemnaście godzin języka polskiego planowane jest do wykorzystania następująco:

w klasie I – 6 godzin tygodniowo + 2 godziny koła teatralnego

w klasie II – 5 godzin tygodniowo + 2 godziny koła teatralnego

w klasie III – 6 godzin tygodniowo + 2 godziny koła teatralnego

Przyjęto, że cele edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem cyklu podręczników WSiP obejmującego następujące pozycje:

 • Adriana Cabak, Adam Nocuń Skarb w słowa zaklęty- podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla każdej klasy;
 • Zofia Czarniecka-Rodzik, Gramatyka i stylistyka – podręcznik do kształcenia językowego dla każdej klasy
 • Ewa Horwath, Lekturowe karty pracy dla klas 1-3
 • Janina Wójcik, Ortografii i interpunkcji nauczę się sam. Wiadomości i ćwiczenia dla gimnazjalistów
 • Ewa Nowak, Adam Nocuń, Adriana Cabak, Program nauczania języka polskiego. Przewodnik dla nauczyciela (dla każdej klasy) Przedmiotowy system oceniania
 • Płyta DVD zawierająca filmy: Idziemy do teatru, Znaki teatru, Twórcy przedstawienia przy pracy, Radio, Telewizja
 • Foliogramy z dziełami malarskimi np., Przed otwartym oknem, Stworzenie Adama, Wjazd do Jerozolimy, Walka Postu z Karnawałem , Katedra w Rouen.
 • Plansze demonstracyjne dla klas I-III

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

UCZEŃ WIE:

 • co to jest teatr, jaka jest historia jego powstania i ewaluacji przez stulecia;
 • zna twórców klasyki i literaturę klasyczną;
 • jak zanalizować tekst teatralny;
 • jakie elementy tworzą widowisko sceniczne;
 • poznaje i zna słownictwo związane z teatrem,
 • zna budowę utworu dramatycznego.

UCZEŃ ROZUMIE:

 • tekst czytany i oglądany (rozpoznaje i rozumie założenia komunikacji)
 • na czym polega gra aktorska,
 • ideę teatru,
 • znaczenie sztuki w życiu.

UCZEŃ POTRAFI:

 • określić intencję autora,
 • przetransponować tekst pisany na tekst mówiony,
 • używać własnej ekspresji w celach dramatycznych,
 • odczytać przesłanie utworu,
 • świadomie wartościować dzieła teatralne,
 • odróżnić niedramatyczne gatunki teatralne,
 • odróżniać fikcję od faktów, dobro od zła ( postaci negatywne od pozytywnych),
 • napisać formy wypowiedzi przydatne przy opisie i promocji widowiska teatralnego: recenzja, ogłoszenie, afisz, zaproszenie, wywiad, reklama;
 • we współpracy z grupą przygotować spektakl teatralny;
 • samodzielnie i we współpracy z grupą tworzyć jedno- i dwuaktówki;
 • być tolerancyjnym,
 • współpracować w grupie,
 • wcielić się w rolę,
 • rozwijać swą wrażliwość,
 • przełamywać własne zahamowania (nieśmiałość w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, pokonywać strach związany z wystąpieniami publicznymi

FORMA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Ewaluacji będę poddane wszystkie obszary kształcenia, a więc: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, nauka o języku.

2. Uczniowie będą prezentować samodzielnie zebrane informacje, wykonane prace, inscenizacje teatralne, prezentacje multimedialne;

3. Planowane są dyskusje, ankiety ewaluacyjne;

4. Młodzież weźmie udział w konkursach, festiwalach i przeglądach teatralnych oraz w przygotowaniu przedstawień dla rodziców i młodzieży;

ZAKRES TEMATYCZNY ZAJĘĆ – TREŚCI NAUCZANIA

1. Podstawy nauki o teatrze

a) historia teatru

· teatr grecki

· widowiska średniowieczne

· teatr elżbietański

b) niedramatyczne gatunki teatralne

· pantomima

· komedia dell`arte

· kabaret

c) teatr muzyczny

· opera

· operetka

· musical

d) teatr tańca

e) teatr lalek i teatr plastyczny

f) teatr pozaeuropejski

2. Podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia widowiska scenicznego

· tworzenie postaci scenicznej

· konstrukcja prób

· scenografia, światło i dźwięk

3. Analiza tekstu teatralnego

· dekoracja słowna

· tekst główny i poboczny

· didaskalia

· tekst teatralny

4. Teatr jako system komunikacji

a) aktor

b) widz

c) przestrzeń

· przestrzeń teatralna

· przestrzeń sceniczna

d) reżyser

5. Zajęcia warsztatowe:

· ćwiczenia parateatralne

· warsztat słowny

· teatralne czytanie tekstu

6. Przygotowywanie spektaklu

7. Znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce tekstów dziennikarskich, przydatnych przy opisie i promocji widowiska teatralnego:

· recenzja

· ogłoszenie

· afisz

· zaproszenie

· reklama

· wywiad

8. Próby samodzielnego pisania jedno- i kilkuaktówek

9. Twórcy klasyki i literatura klasyczna

a) teatr antyczny

· Sofokles Król Edyp (fragmenty)

· Arystofanes, wybrana komedia

b) teatr średniowieczny i renesansowy

· Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich (fragmenty)

c) teatr barokowy

· Szekspir, wybrana komedia i tragedia

· Molier, wybrana komedia

d) teatr narodowy

· Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale

e) dramat romantyczny

· Mickiewicz, Słowacki, wybrany dramat

· Stanisław Moniuszko, Halka lub Straszny dwór

f) teatr i dramat młodopolski

· Stanisław Wyspiański, wybrany dramat (fragmenty)

· Gabriela Zapolska, wybrany dramat (fragmenty)